Låntagarinformation

Instruktionsfilm (Länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"


Allmänna låntagaruppgifter (till exempel namn, PIN-kod, personnummer, lånekort)
Adresser, e-postadresser och telefonnummer
Signaler, meddelanden
Böcker hemma (till exempel omsättning, lånehistorik)
Reservationer
Skuldhantering

Allmänna låntagaruppgifter

Du kan lägga till, ta bort, ändra eller kontrollera uppgifter på låntagarkontot. Det görs i fönstret Låntagarinformation. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i menyn
2. Välj Låntagare
3. Välj Sök...
4. Sök upp önskad låntagare
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation - Sök låntagare i verktygsfältet
2. Sök upp önskad låntagare
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + F
2. Sök upp önskad låntagare

När du på detta sätt har hittat den sökta låntagaren öppnas fönstret Låntagarinformation med fliken Allmänt öppen. Du kan också komma till fönstret Låntagarinformation från flera andra rutiner, till exempel genom att klicka på knappen OK - Låntagare i fönstret Skapa låntagare eller knappen Låntagare... i fönstren Utlån och Återlämning. I dessa fall kan det hända att fönstret öppnas med någon annan flik öppen, beroende på varifrån du kommer och vilka eventuella signaler låntagaren har.

Fliken Allmänt innehåller allmänna uppgifter om låntagaren och låntagarkontot. Generellt gäller att de vita fälten är inmatningsfält, och därmed ändringsbara. Om låntagaren tillhör en åldersgrupp där man valt att ställa in Visa varning i grunddatafönstret Åldersgrupper så visas åldersgruppen i röd text (till exempel Barn) invid fältet för födelsedatum.

Om låntagaren saknar PIN-kod visas knappen med röd text. Du kan tilldela eller ändra PIN-kod genom att klicka på PIN-kod..., vilket öppnar dialogrutan Ändra PIN-kod. Skriv in den nya koden (4 siffror) och bekräfta genom att skriva in den en gång till. Du behöver inte ange den gamla koden, om det finns en sådan (vilket framgår av om det visas fyra punkter i fältet för ny PIN-kod). Det är endast bibliotekets personal som kan tilldela en låntagare en ny PIN-kod på detta sätt. Låntagarna kan själva ändra sin PIN-kod i Arena/BOOK-IT PUB (under förutsättning att biblioteket tillåter detta i grunddatafönstret Webb | Låntagaruppgifter), men de måste då ange den PIN-kod som de vill byta ut.

Du kan autogenerera en ny PIN-kod till låntagaren och skicka den med e-post eller SMS (SMS är en tilläggsmodul). Välj sändmetod och om flera alternativ finns, markera den epost-adress eller det telefonnummer som PIN-koden ska skickas till och klicka på Skicka e-mail eller Skicka SMS. Den gamla PIN-koden blir nu ogiltig.

Olika lånekort knutna till samma konto har samma PIN-kod.

Om systemparameter för MAX_ BORR_LOGIN_ATTEMPTS är inställd på annat än 0 kan låntagare som skriver fel pinkod i Arena/BOOK-IT PUB stoppas efter angivet antal inloggningsförsök. Genom att personal byter/skriver in pinkod i låntagarinformationen hävs spärren.

Fälten för förnamn, efternamn, personnummer (fungerar också för tillfälliga personnummer) och födelsedatum är ändringsbara. Också listrutorna för kön och låntagarorganisation kan ändras. Fältet Kommentar är för bibliotekets noteringar och visas endast här.

Under fältet för låntagar-id finns ett visningsfält för Externt låntagar-id. Det används för säkrare kommunikation med till exempel Elib, och kan inte ändras.

En kryssruta som anger om låntagaren ska omfattas av SPAR-uppdatering (om biblioteket har detta tilläggsabonnemang) alternativt Navet-uppdatering (också tilläggsabonnemang). Om kryssrutan är markerad för en konto-organisation där funktionen Låntgarimport från elevregister används, så uppdateras låntagarkontona av såväl SPAR som låntagarimporten.

Fältet SPAR-kod visar den kod som låntagaren senast uppdaterades med.

Antal lån visar det totala antalet medier som låntagaren lånat sedan låntagarkontot skapades och fältet I år visar hur många av dessa som skett i år. Senaste lån anger datum för när det senaste lånet skedde.

I fältet Hämtställe visas om låntagaren i Arena/BOOK-IT PUB har gjort ett val för standardhämtställe. Här kan personal ange hämtställe vid behov.

Markera kryssrutan Övertidsvarning om du vill att låntagaren ska få ett meddelande en viss tid innan hemlånade medier förfaller. Låntagaren kan själv markera detta i Arena/BOOK-IT PUB (under förutsättning att biblioteket tillåter detta i grunddatafönstret Webb | Låntagaruppgifter).
Kryssrutan Meröppet avser en tilläggsmodul utvecklad för det så kallade Meröppna biblioteket, som ger låntagare  tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider.
Kryssrutan Accepterar utskick visar om låntagaren har markera detta i Arena/BOOK-IT PUB (under förutsättning att biblioteket tillåter detta i grunddatafönstret Webb | Låntagaruppgifter).

Kryssrutan Låntagarimport ska markeras om låntagaren ska uppdateras via elevregister (se mer under funktionsbeskrivningen Import låntagare).
Kryssrutan Lånehistorik visar om om låntagaren har markera detta i Arena/BOOK-IT PUB, under Mina uppgifter (version 3.2). Observera att denna kryssruta inte aktiveras för låntagare som tillhör en låntagarkategori som historik sparas för och som kan ses av personal med rättighet för detta (under fliken Böcker hemma, knappen Visa lånehistorik).

Grupprutan Tillhörighet visar vilken låntagarkategori låntagaren tillhör, eventuell låntagargrupp, eventuell skola/enhet och klass, eventuella grunddatavariabler för Extra 1 och Extra 2 samt eventuell giltighetstid på låntagarkontot.

Välj eventuell låntagargrupp. Detta innebär att du kan använda dig av variabeln när du skapar statistikprofiler. Du kan dessutom söka på låntagargrupp i Mängd låntagare, samt välja att sortera kravutskrifter efter låntagargrupp (se Systemparametrar). Ett användningsområde kan till exempel vara att indela Boken kommer-låntagare i olika låntagargrupper, beroende på vilken dag i veckan de får sina leveranser. Ett annat är att knyta bokbusslåntagare till olika hållplatser.
I grunddatafönstret Meddelandemallar kan du välja att ta med låntagargrupper på reservationskvitton, -lappar och-meddelanden. För skolbibliotek som använder webbgränsnittet FreeLib innebär låntagargrupp klassbeteckning.
Önskade värden läggs in i grunddatafönstren Cirkulation | Låntagargrupper.

I listrutan Enhet/skola samt Klass har du möjlighet att knyta låntagaren till en särskild enhet/skola samt en klass.
Läs mer i grunddatafönstret Allmänt | Klasser.

Du har även möjlighet att knyta låntagaren till ett eller två extrafält. Du skapar själv innehållet i grunddatafönstren Låntagare Extra1 och Extra 2. Du kan använda fälten i Mängd låntagare samt för att skapa statistikprofiler.

I grupprutan Målsman kan du koppla en barnlåntagare till en vårdnadshavare = låntagare. När påminnelser och räkning i A4-format går ut till barnet skickas det till vårdnadshavaren med texten: Avser <barnets namn> och därefter vårdnadshavarens namn och adress. E-brev skickas till den eller de e-postadresser som angetts i barnets adressflik. På vårdnadshavarens konto heter grupprutan Målsman för och i rutan ser du de barn som är kopplade till just den låntagaren. När barnet blir 18 år och du vill ta bort kopplingen mellan barn och vårdnadshavare kan du antingen göra det direkt på barnets konto eller så kan du söka upp alla barn som är kopplade till målsman i Mängd låntagare.  Observera att de inställningar som har gjorts under Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper vad avser att låntagarmeddelanden adresseras Till vårdnadshavare för också gäller målsmanskoppling.  Målsman upphör att vara aktiv när barnet inte längre ingår i en åldersgrupp som är markerad för Visa meddelande under Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper.
Läs mer i funktionsbeskrivningen Barn blir vuxen.

I grupprutan Lånekort visas en lista över det eller de lånekort som har registrerats på låntagaren. Varje lånekort visas på en egen rad, med uppgift om det är spärrat samt eventuell giltighetstid.

För att lägga till ett nytt lånekort klickar du på Lägg till..., vilket öppnar dialogrutan Lägg till lånekort. Läs in det nya lånekortet. Ange eventuellt ett sista giltighetsdatum för kortet (skrivs in i formen ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD). Det finns även plats för en eventuell kommentar. Avsluta med att trycka OK.

För att ändra ett lånekort, t ex spärra det eller ändra giltighetstid, markerar du önskad rad och klickar på Ändra, vilket öppnar dialogrutan Ändra lånekortsinformation. Rutan är nästan identisk med Lägg till lånekort, med den skillnaden att här kan du inte ändra lånekortsnumret.

För att spärra lånekortet markerar du kryssrutan Spärrat, och låter samtidigt markeringen i kryssrutan Används vara kvar. I fältet Kommentar har du möjlighet att skriva en förklaring till att kortet är spärrat. Observera att det är lånekortet du spärrar på detta sätt, och att det endast är vid utlån med lånekortet som du får information om spärren.

För att ta bort spärrmarkering från lånekortet ska du markera det, klicka på Ändra och ta bort bocken i kryssrutan Spärrat. Klicka OK och därefter på Spara eller OK.

För att ta bort ett lånekort markerar du önskad rad och klickar på Ta bort. För att ta bort låntagarkontot, se nedan.

Lånekorten används i BOOK-IT enbart som ett av många sätt att söka upp låntagaren. Samma låntagare kan ha flera lånekort kopplade till sitt låntagar-id, och det spelar ingen roll vilket av korten som används vid till exempel utlån eller reservation. Det går alltså inte att se vilket av korten som använts vid olika tilfällen. Låntagarens olika transaktioner hålls samlade med hjälp av det Låntagarid som visas högst upp till höger i fönstret. Det är ett unikt nummer som låntagaren automatiskt tilldelas vid registreringen.

Detta innebär att en låntagare, som både lånar böcker som "vanlig" låntagare och som till exempel lärare, och lånereglerna för dessa båda låntagarkategorier skiljer sig åt, måste ha två konton på biblioteket. Det går inte att koppla ett "lärarlånekort" och ett lånekort för vanlig låntagare till samma låntagarid.

Bibliotekspersonalen kan göra utlån och reservationer o s v för en låntagare utan att hen har ett lånekort. Däremot måste låntagaren naturligtvis vara registrerad i BOOK-IT och kunna sökas fram, till exempel med ledning av namn eller personnummer.

Du kan även lägga till ett "lånekort" vars siffror utgörs av låntagarens personnummer. Detta gör det enklare för låntagare att använda självbetjäningsautomater och att logga in i Arena och BOOKIT PUB. Under Administration | Allmänt | Organisationsstrukturer kan du markera kryssrutan för Personnummer som lånekort på konto-organisationsnivå för att automatiskt skapa personnummer som lånekortsnummer vid registrering av ny låntagare. Personnummer som kortnummer visas då med tio siffror i en följd.

Du kan ta bort samtliga lånekort på en låntagare även om det återstår lån, skulder eller reservationer. All information finns kvar, eftersom låntagarkontot finns kvar.

Under Konto fryst för infånging av res. kan man frysa ett låntagarkonto genom att sätta ett datumintervall på låntagaren som förhindrar infångning av reservationer. Låntagaren behåller sin plats i kön och så fort perioden passerats så är reservationen åter igen aktuell för infångning. Låntagaren kan själv frysa sitt konto via Arena och BOOK-IT PUB. Observera att i Expertsök, fliken Reservationer framgår det inte att låntagaren är fryst.

Listrutan Språk ger dig möjlighet att välja det språk (svenska eller engelska) som ska användas för meddelanden som skickas från biblioteket till låntagaren.

För att ta bort hela låntagarkontot (och därmed radera låntagar-id:et) klickar du på Ta bort konto. Nu visas en fråga om låntagarkontot ska tas bort även om det finns lån, skulder, meddelanden eller reservationer, och du kan välja att behålla kontot eller ta bort  det. Om du svarar Ja så blir lånen återlämnade, exemplaren gallrade, skulderna raderas och reservationerna tas bort. Röd signal eller räkning förhindrar inte borttagning av låntagare, däremot går det inte att ta bort låntagare med inkassoärende förrän detta har avslutats i fönstret Räkningar. Låntagare med spärrade kort tas inte bort, ej heller låntagare med fjärrlån. Om låntagaren är aktiverad på annan konto-organisation så tas inte låntagarkontot bort.
Om du svarar Nej på frågan så är det endast om låntagaren inte har lån, skulder, meddelanden eller reservationer som tas bort.

Det finns en restriktion för fönstret Låntagarinformation som innebär att knappen Ta bort konto inte är aktiv.

Om biblioteket betalar för funktionen SPAR Online, och attributet för SPAR-online är valt per roll i fönstret Administration | Behörighet längst ner i listan under Övriga fönster | Låntagarinformation så visas en knapp för SPAR-uppdatering längst ner i listen. Genom att klicka på denna uppdateras låntagarens adressuppgifter direkt (personnummer krävs).

Adresser, e-postadresser och telefonnummer

Fliken Adressuppgifter innehåller adresser, e-postadresser samt telefonnummer. Rutinen för att ändra, lägga till eller ta bort uppgifter är likartade för dessa tre.

För att t ex lägga till en en ny adress klickar du på Lägg till... i grupprutan Adresser. Då öppnas dialogrutan Lägg till adress. Välj adressplats i listrutan och registrera sedan de nya uppgifterna. Avsluta med att trycka OK. Du kan lägga till fler adressplatser under Administration | Grunddata | Cirkulation | Adressplatser.

Om en låntagare har flera adresser inlagda måste du bestämma vilken som är aktiv, det vill säga vilken som ska användas vid utskick av till exempel krav eller reservationsmeddelanden,
I grupprutan Adresser markerar du önskad rad och klickar på Aktivera. Den adressen får då en markering i spalten Aktiv. Endast en adress i taget kan vara aktiv. Om endast en adress finns upplagd blir den automatiskt aktiv.

För att istället ändra en redan inlagd adress markerar du den och klickar på Ändra..., vilket öppnar dialogrutan Ändra adress. Gör dina ändringar och tryck OK.

För att ta bort en adress markerar du den och klickar på Ta bort.

På samma sätt arbetar du även med e-postadresser och telefonnummer, med den skillnaden att dialogrutorna istället heter till exempel Lägg till E-postadress eller Ändra telefonnummer.

I grupprutan E-postadresser markerar du också önskad rad, men klickar sedan på Ändra.... I dialogrutan Ändra E-postadress kan du markera kryssrutan Aktiv. Avsluta med att trycka OK. Om fler än en e-postadress ska vara aktiva så kan du lägga in flera förekomster.

För att låntagarmeddelanden ska kunna skickas via e-post krävs att låntagaren har en e-postadress som är markerad som aktiv, att utskick via e-post är godkänt i cirkulationsparametern Meddelandesätt, samt att relevanta e-postadresser är angivna i grunddatafönstret Adresser, egna. Från fönstret Låntagare går det att skicka allmänna e-brev, under förutsättning att låntagaren har minst en aktiv e-postadress. Klicka på Skicka e-mail för att aktivera e-postprogrammet på din dator.

I fältet för telefonnummer kan du ange om du vill kunna skicka meddelanden, dvs reservationsmeddelande/övertidsvarning/krav via SMS (om ditt bibliotek har köpt denna tilläggsmodul).  Klicka på Lägg till och skriv in mobiltelefonnumret i fältet Telefonnummer. Markera kryssrutan SMS. En förutsättning för att reservationsmeddelande ska kunna skickas via SMS är att cirkulationsparametern Meddelandesätt medger detta. SMS skickas via menyalternativet Utskrifter/Utskick - Nya utskrifter/Utskick. Från fönstret Låntagare går det att skicka allmänna sms-meddelanden, under förutsättning att låntagaren har ett sms-aktiverat telefonnummer. Klicka på Skicka sms för att aktivera sms-funktionen varefter du kan skriva önskad text.

Knappen Adressetikett kan användas om det finns en specificerad layout för adressetiketter i grunddatafönstret Adressetiketter, och om motsvarande inställningar är gjorda i grunddatafönstret Etikettinställningar, där bland annat etikettskrivare för Adressetiketter måste vara definierad.

Signaler, meddelanden

Fliken Signaler ger information om eventuella skulder, meddelanden eller utskickade krav.
Signalnivåerna är röd, gul eller ingen.

Om en signal visas vid t ex utlån eller återlämning, och du väljer att klicka på Låntagare... för att kontrollera anledningen, öppnas fönstret Låntagarinformation med denna flik öppen. Här får du en snabb överblick över vad som kan ha orsakat signalen. Det kan vara skulder, meddelanden, krav eller en kombination av dessa. Biblioteket bestämmer själv vid vilken skuldnivå eller kravnivå signalen ska aktiveras. Detta görs i cirkulationsparametrarna Avgiftsgräns för gul signal, Avgiftsgräns för röd signal samt Kravstegssignal.

Cirkulationsparametern Stoppstyrning vid röd signal ger dig möjlighet att hindra en låntagare med röd signal från att låna och reservera både i Arena, BOOK-IT PUB och personaldelen. I personaldelen kan du dock alltid köra över denna regel.

Högst upp visas låntagarens sammanlagda skuld i fältet Rest totalt. Detaljerade uppgifter om vad som har orsakat skulden får du inte här, utan i fliken Skulder.

Om skulden nu betalas i sin helhet kan du direkt välja att klicka på Verkställ. Om låntagaren istället vill göra en delbetalning rekommenderar vi att du registrerar detta i fliken Skulder.

I grupprutan Meddelanden visas de meddelanden som har lagts in till låntagaren. Det kan t ex handla om att personalen vill meddela låntagaren något, eller att adressen ska kontrolleras. Här kan du lägga till, visa eller ta bort meddelanden. Meddelandena visas här, och i Arena/BOOK-IT PUB under Mina uppgifter - under förutsättning att kryssrutan Visa externt bockas i.

Här visas också automatgenererat meddelande om att en reservation tagits bort i Mängd reservationer, när  katalogposter med reservationer gallras alternativt när beställningsposter med reservationer får status Avbeställd eller Slutnoterad. I dessa fall skapas ett meddelande på låntagarposten, som också visas externt i Arena/BOOK-IT PUB.

Om ni tillämpar funktionen för Åldersspärr, meddelande (cirkulationsparameter i kombination med automatiserat jobb, se Funktionsbeskrivning Barn blir vuxen), så visas här (och externt) en text om att personen fyllt 18. Denna text visas endast för den konto-organisation som implementerat funktionen.

För att lägga till ett meddelande klickar du på Lägg till..., vilket öppnar dialogrutan Lägg till meddelande. Här kan du skriva in ett meddelande och ange vilken signalnivå meddelandet ska generera. Varningsmärke ger gul signal och stoppmärke ger röd signal.

I visningsfältet ser du det inlagda meddelandet, med signalnivå, inledningen på meddelandetexten, ev kommentar, tidpunkt för inläggning, samt uppgift om vid vilken enhet meddelandet lades in och av vilken användare.

För att visa det fullständiga meddelandet markerar du önskad rad och klickar på Visa..., vilket öppnar dialogrutan Visa meddelande.

För att ta bort ett meddelande markerar du önskad rad och trycker på Ta bort.

Längst ner i visningsfältet Krav finns en lista över de krav och/eller räkningar som har skickats ut till låntagaren. Detta är endast ett visningsfält och inga ändringar kan göras här. Du får information om vilken signalnivå kravet har genererat, vilket kravsteg det gäller, kravnummer, huvuduppslag och tidpunkt för utskick. Informationen ligger kvar tills det exemplar kravet gäller har återlämnats. Om kravet har genererat en skuld kan du se detta i fliken Skulder även efter återlämningen. Observera att kravsteg Restlista inte visas här, eftersom restkravlista är en rapport som kan skrivas ut aggregerad i motsats till andra kravrapporter där lån bara kan generera samma kravsteg en gång.

Böcker hemma (till exempel omsättning, lånehistorik)

I fliken Böcker hemma visas en lista över de exemplar som låntagaren har lånat. Varje exemplar visas på en egen rad med uppgift om huvuduppslag, etikettnummer, medietyp, språk, utlåningsdatum, cirkulationsställe, antal omsättningar, förfallodatum, eventuell kravåtgärd, beräknad övertidsavgift samt en eventuell markering om lånet är ett fjärrlån (eller e-bok om tilläggsmodulen eHub är aktiverad).

Du har möjlighet att få mer information om varje exemplar genom att först markera det och sedan trycka på Visa exemplar, vilket öppnar fönstret Exemplarinformation. Om du önskar komma till katalogposten för att till exempel kunna reservera klickar du på knappen Katalogpost. Du får information om beräknad skuld per utlånat och försenat exemplar. Dock tas inte hänsyn till parametern Övertidsavgift, max exemplar per tillfälle, så skulden kan bli mindre vid återlämningstillfället.

Här finns också möjlighet att omsätta ett eller flera exemplar, antingen genom att först markera önskat/önskade exemplar och sedan välja Omsätt markerade, eller genom att direkt välja Omsätt alla. I båda fallen öppnas fönstret Omsättningsbeslut.

Systemet avgör om exemplaret ska kunna omsättas eller inte, utifrån de regler som angivits cirkulationsparametern Omsättningsstyrning. Om omsättning inte ska tillåtas visas en röd stoppskylt i kolumnen Oms. Om omsättning ska tillåtas visas istället en bock. I kolumnen Status visas exemplarets status, dvs om det är försenat, om beräknad skuld finns, det vill säga om omsättning kommer att generera en övertidsavgift, om det är reserverat, om krav eller räkning har skickats ut, om det är ett fjärrlån eller om max antal omlån uppnåtts (enligt cirkulationsparametern Max antal omsättningar). Här visas även om det finns en gul eller röd signal kopplad till låntagaren.

Vid omsättning av fjärrlån är kolumnen O.f. (omsättningsförfrågan) markerad. Detta innebär att titeln kommer med vid sökning på omsatta medier i fjärrlånemodulen. Avmarkera genom att klicka på knappen Välj/välj bort o.f. om du inte vill skicka en omsättningsförfrågan till långivande bibliotek.

Om det eller de exemplar som ska omsättas uppfyller de villkor som är angivna i Omsättningsstyrning markeras detta med en markering i kolumnen Oms. Klicka på Omsätt aktiv låntagare.

I kryssrutan Kvittoutskrift kan du välja om du vill få ett kvitto med de nya återlämningsdatumen. I listrutan Kvittotyp kan du ange om du vill ha så kallat kort eller långt kvitto.

Om omsättning inte tillåts enligt reglerna finns det möjlighet att "köra över" detta beslut. Detta gör du genom att markera aktuellt exemplar, klicka på Välj/välj bort för att ändra stoppmarkeringen till en bock, och därefter klicka på Omsätt aktiv låntagare.

I kolumnen Föreslagen tidpunkt anges det datum systemet räknat ut som återlämningstidpunkt, enligt reglerna  i cirkulationsparametern Lånetid. Om lånet gäller ett fjärrlån visas det datum som angivits som Förfallodatum i fjärrlånemodulen (se Besluta om omsättning).


Instruktionsfilm om omsättning (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"


Om låntagaren tillhör någon av låntagarkategorierna för vilken det är tillåtet att spara information om tidigare lån kan du få en lista över låntagarens tidigare lån genom att klicka på Visa lånehistorik. Innan du tar fram listan kan du välja hur långt tillbaka i tiden historiken ska sträcka sig genom att skriva in ett annat datum i fältet Historik fr o m. Förvalt värde för hur många månader lånehistorik ska sparas anges i grunddatafönstret Låntagarkategorier.

Du kan inte få lånehistorik på poster som är borttagna ur databasen, vilket kan gälla till exempel fjärrlån och tillfälligt skapade exemplar.

Lånehistoriken visas i ett s k egenskapsfönster med uppgifter om huvuduppslag, hylla och lånedatum för de titlar som låntagaren tidigare har lånat.

Du kan skriva ut den samlade lånehistoriken genom att klicka på CTRL+P.

För att stänga historikfönstret klickar du någonstans utanför fönstret, eller trycker på Esc.

 

Reservationer

Fliken Reservationer visar de reservationer som låntagaren har. Varje reservation visas på en egen rad med uppgift om reservationsköplats, huvuduppslag, reservationsdatum, hämtställe , infångningsdatum, infångningsenhet, 

Dessutom visas ytterligare information i följande fall:

Om det är en s k gruppreservation, där endast en av reservationerna (först inkomna titel) ska falla ut, visas numret i spalten G.nr. Samma nummer visas på alla reservationer som ingår i gruppen. Numret tilldelas automatiskt av systemet.
Om det är en s k seriereservation, där reservationerna ska aktiveras i en viss ordning, visas det sammanhållande numret för detta i spalten S.nr.
Om det är periodika visas publikationsnummer,
Om boken är infångad visas även infångningsdatum samt infångningsställe.
Om löpnummer är aktiverat och reservationen har fått löpnummer visas detta.
Om det är en exemplarreservation är kolumnen E markerad.
Om det är ett fjärrlån är kolumnen F markerad.
Om reservationsmeddelande har skickats är kolumnen M markerad.

Om en kommentar finns inskriven visas texten i fältet nederst i fönstret.

Du kan ändra en reservation genom att markera den och klicka på Ändra..., vilket öppnar dialogrutan Ändra reservation där du kan ändra giltighetstid, hämtställe eller skriva in en kommentar.

Du kan ta bort en reservation genom att markera den och klicka på Ta bort. (Reservationer kan även tas bort i fliken Reservationskö i Expertsök.)

Om du vill se katalogposten för en viss reservation klickar du knappen Katalogpost.

Om hämtningsbeställningar (fuktionen Hämtningsbeställningar är en tilläggsmodul) har gjorts för låntagaren den enhet användaren är inloggad på visas ett delfönster med huvuduppslag, beställningsdatum, status, hämtställe, datum för hämtas senast samt eventuell anmärkning. Detta är endast ett visningsfönster. Hämtningsbeställningar tas bort i fönstret Katalog | Hämtningsbeställningar.

Skuldhantering

Fliken Skulder redovisar de skulder som låntagaren har. Varje skuld redovisas på en egen rad med uppgift om vilken typ av skuld det är, när den skapades, skuldbeloppet, eventuell delbetalning, resterande skuld samt eventuell kommentar. I kolumnen Kommentar ser du vilken/vilka titlar skulderna är skapade för.

Skuldtyperna kan vara reservationsavgift, reservationsavgift fjärrlån, fjärrlåneavgift, meddelandeavgift, övertidsavgift, övertidsavgift på räkning, ersättningsavgift i låntagarskuld samt övrig avgift.

Reservationsavgift läggs till i fliken Skulder om låntagaren antingen gör en reservation via Arena eller BOOK-IT PUB, eller om personalen på biblioteket utför reservationen och väljer alternativet Betala senare i dialogrutan Reservationsavgift. Summan hämtas från cirkulationsparametern Reservationsavgift.

Reservationsavgift fjärrlån läggs till i fliken Skulder om biblioteket har lagt in en avgift i cirkulationsparametern Reservationsavgift fjärrlån, och väljer alternativet "Betala senare" när de gör fjärrlånebeställningen.

Fjärrlåneavgift läggs till i fliken Skulder om det läggs in en avgift i fältet Kostnad i fönstret Ankomstregistrering i tilläggsmodulen Fjärrlån.

Meddelandeavgift läggs till i fliken Skulder när krav skapas i Nya utskrifter om biblioteket har lagt in en avgift för de olika kravstegen i cirkulationsparametern Meddelandeavgift, eller när reservationsmeddelande skapas om avgift för detta lagts i cirkulationsparametern.

Övertidsavgift läggs till i fliken Skulder vid återlämning av försenade medier, om biblioteket har lagt in en avgift för detta i cirkulationsparametern Övertidsavgift.

Övertidsavgift på räkning läggs till i fliken Skulder när räkning skapas i Nya utskrifter, om biblioteket angett detta i cirkulationsparametern Övertidsavgift på räkning.

Ersättningsavgift i låntagarskuld, dvs räkningsbelopp, läggs till i fliken Skulder om biblioteket angivit värdet 1 i cirkulationsparametern Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuld.

Låneavgift läggs till i fliken Skulder om inställning för detta gjorts i cirkulationsparametern Låneavgift. Skulden läggs till automatiskt utan att dialogruta visas.

Övrig avgift läggs till i fliken Skulder om en skuld skapas manuellt via Lägg till...

Om ditt bibliotek använder sig av funktionen att skicka externa räkningar via XML och/eller Extern inkasso visas dessa i ett eget visningsfönster, som innehåller räkningsnummer, datum, skuld samt kolumnen Betalt. Markera aktuell rad och klicka på Detalj under visningsfönstret för att se innehållet i räkningen. Skulden ingår inte i låntagarens övriga skulder, och kan inte regleras på vanligt sätt (se Räkningar).

För att detaljgranska en skuld: Markera önskad rad och tryck på Detalj. Om skulden är en reservationsavgift, meddelandeavgift eller övrig avgift öppnas dialogrutan Ändra skuld. Om skulden är en övertidsavgift öppnas istället dialogrutan Ändra övertidsavgift.

Dialogrutan Ändra skuld är framförallt ett informationsfönster, men du har också möjlighet att göra vissa ändringar samt betala. Om skuldbeloppet är felaktigt kan du ändra det genom att skriva in ett annat belopp i fältet Att betala. Du kan också skriva in eller ändra en kommentar i fältet Kommentar. Om du vill verkställa betalning av den aktuella skulden trycker du på Verkställ.

I fönstret Grunddata | Cirkulation | Cirkulationsställen anger du om du vill ha automatiskt betalningskvitto som standard.

När du verkställer en skuld, och sedan klickar på Spara skrivs det  ut ett betalningskvitto. Om du inte önskar kvitto, avmarkerar du kryssrutan Kvittoutskrift, före du klickar på Verkställ, och vice versa beroende på om betalningskvitto är förvalt eller inte.

Om du istället vill verkställa en delbetalning ändrar du först beloppet i fältet Delbetalning innan du trycker på Verkställ, alternativt markerar aktuell rad och klickar på Ta bort. Tänk på att om du klickar på Verkställ sparas din ändring automatiskt utan att du behöver klicka på Spara eller OK!
Om det finns en skuld för reservationsavgift för en icke effektuerad reservation visas reservationsdatum i Ändra skuld och knappen Visa reservation är aktiv.

Dialogrutan Ändra övertidsavgift är också framförallt ett informationsfönster. Här redovisas de olika exemplar som har orsakat övertidsavgiften. För varje exemplar visas huvuduppslag, exemplarnummer, medietyp, utlåningsdatum, förfallodatum, ev återlämningsdatum, belopp som exemplaret har genererat, det verkliga belopp som ska betalas (styrs av cirkulationsparametrarna Övertidsavgift, max övertidsavgift per exemplar och Övertidsavgift, max övertidsavgift per tillfälle), eventuell delbetalning som är gjord samt resterande belopp att betala.
För gallrade exemplar som genererat övertidsavgift visas etikettnummer och medietyp samt uppgift om gallring i visningsrutan nere till vänster när raden är markerad.
Du har möjlighet att skriva in en kommentar i fältet Kommentar, och du kan också verkställa betalning av hela eller delar av skulden. Du kan dock inte välja att betalning ska verkställas för ett särskilt exemplar om flera försenade exemplar återlämnades samtidigt. Exemplaren som tillsammans har orsakat en skuld t ex vid ett återlämningstillfälle hålls samman tills hela skulden är betald.

För att lägga till en skuld trycker du på Lägg till..., vilket öppnar dialogrutan Lägg till skuld. Skriv in skuldbeloppet i fältet Att betala. Beloppet skrivs in som hela krontal, exempelvis 10 för att ange en skuld på 10 kronor. Om låntagaren redan i detta skede gör en delbetalning har du möjlighet att skriva in det i fältet Delbetalning. Använd sedan fältet Kommentar för att beskriva vad som orsakat skulden. Avsluta genom att trycka OK.

Genom att klicka på Betalningar får du upp ett visningsfönster som visar alla gjorda betalningar, nyaste överst, med angivande av betaldatum, belopp och betalningssätt (kassa innebär att betalning registrerats av personal), betalningsställe och transaktionsnummer (för Onlinebetalningar - tilläggsmodul).