Funktionsbeskrivning: Tillfällig stängning


Övergripande beskrivning

Här nedan följer en beskrivning av de inställningar och rutiner som du kan vidta i samband med tillfällig stängning av en enhet, och vad som behöver göras vid återöppning. Det kan gälla sommarstängning av en filial eller tillfällig stängning vid renovering eller flytt.

Påverkan på befintliga rutiner

Det är främst reservationshanteringen som berörs.
I  Administration | Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer finns ett delfönster för Stäng filial tillfälligt där vikarierande enhet kan väljas och datum kan anges samt en knapp för Stäng. När en enhet är stängd visas detta med en röd prick i Organisationsstrukturer i listan över enheter, och för stängd enhet visas texten Stängd i rött i fönstret Ändra organisatorisk enhet. Delfönstret har då rubriken Öppna tillfälligt stängd filial, och knappen heter Öppna.

Vid reservation visas stängd filial i rött vid val av hämtställe i reservationsdialogen.
I reservationsdetaljen, fönstret Ändra reservation som öppnas från Låntagarinformationens eller Expertsöks reservationsflik visas stängd enhet i rött, liksom i fältet för  låntagarinformationens förvalda hämtställe.

När en filial stängs sker följande:

  • Oinfångade (inklusive frysta) reservationer får automatiskt vikarierande enhet som hämtställe.

  • Infångade reservationer måste återlämnas på vikarierande enhet, varvid de får nytt hämtställe och nytt löpnummer. Hylltiden uppdateras inte.

  • Grunddata | Reservationer | Reservationsregler: Stängd enhet inaktiveras och visas