Sök låntagare

Sökning av låntagare görs i fönstret Låntagare - Sök. Gör så här för att komma dit:

Välj Cirkulation i menyn
Välj Låntagare
Välj Sök...
eller
Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet.
eller
Använd kortkommandot Ctrl + F
            eller
Använd funktionstangenten F6, om du ska söka fram den senaste låntagaren på nytt.

Fönstret består av en mängd inmatningsfält. Varje inmatningsfält erbjuder en sökmöjlighet, till exempel sökning på lånekortsnummer eller namn.Använd det översta inmatningsfältet om du vill söka låntagaren med hjälp av lånekort. När fönstret öppnas står markören i detta fält och väntar på att lånekort ska läsas in med  scanner. Lånekortsnumret kan också skrivas in manuellt, men då måste du avsluta inmatningen med Retur eller med att klicka på Sök....
Om låntagaren saknar eller har glömt sitt lånekort, eller om lånekort inte används på ert bibliotek, kan du använda någon av de övriga sökmöjligheterna.

Du kan även söka fram en låntagare med hjälp av låntagar-id. Det är ett unikt nummer som varje låntagare tilldelas automatiskt av BOOK-IT  när låntagaren skrivs in vid biblioteket. Till ett låntagar-id kan flera lånekortsnummer vara kopplade, och BOOK-IT gör ingen skillnad på vilka kort som använts vid olika lånetillfällen. Låntagar-id presenteras på olika typer av utskrifter, till exempel kvitton och krav.

Fältet Fritext kan du använda för sökning på för- eller efternamn, låntagarorganisation, födelsedatum, telefonnummer, adress samt kombinationer av dessa. Du kan skriva in flera olika sökord på denna rad, exempelvis ett förnamn och ett efternamn åtskilda av mellanslag. Både höger- och vänstertrunkering är tillåten i fritextfältet. För sökning på dubbla efternamn kan sökning t.ex. göras med vänstertrunkering, om namnet är Johansson Lindh kan du få träff på låntagaren genom att skriva *lindh. Det är också möjligt att maskera tecken i mitten, till exempel Faro*asl.
Telefonnummer skrivs in i en följd utan streck eller mellanslag mellan riktnummer och telefonnummer.
För adressökning gäller följande: gatuadress måste alltid trunkeras (till exempel storgatan*, storg*, storg*1), postnummer och ort går att söka på separat, med eller utan trunkering och postnummer ska skrivas utan mellanslag.

Sökning i fältet för personnummer görs med eller utan bindestreck, men måste skrivas in i sin fullständiga form och kan inte trunkeras.

Sökning i fältet för födelsedatum görs i formen ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅMMDD. Även födelsedatum måste skrivas in i fullständig form och kan inte trunkeras.

Sökning på förnamn kan trunkeras efter valfritt antal tecken. Endast högertrunkering är tillåten. Trunkeringstecknet som används i BOOK-IT är *. Alla förnamn är sökbara, inte bara tilltalsnamnet. Sökning på endast förnamn kan därför ge ett stort antal träffar.

Sökning på efternamn kan också trunkeras efter valfritt antal tecken. Endast högertrunkering är tillåten. Vid sökning på låntagare med flera efternamn i fältet Efternamn måste du känna till det första efternamnet, eller inledningen på det.
Exempel: Sökning på Johansson Lindh hittar en låntagare med efternamnet Johansson Lindh, medan sökning på endast Lindh inte hittar denne låntagare. Sökning på Johansson* hittar däremot låntagaren Johansson Lindh. Observera att sökning på Johansson (utan trunkering) inte heller hittar låntagaren, eftersom sökfältet indexeras i sin helhet, så kallad fältindexering. Se ovan under Fältet för fritextsökning.

Sökning på e-postadress. Här söker du på exakt e-postadress. Alternativt kan du högerrtrunkera om du inte har tillgång till hela e-postadressen.

Sökning på telefonnummer görs antingen med hela numret, inklusive riktnummer i en följd med telefonnumret, eller med högertunkering.

Fältet Räkningsnr ger dig möjlighet att söka på det specifika nummer som systemet tilldelar varje utskriven/utskickad räkning.

Sökning på låntagarorganisation (till exempel skolor, daghem eller arbetsplatser) görs genom att välja önskad organisation i listrutan.

Sökning på Låntagarkategori alternativt Låntagargrupp är möjlig genom att välja önskat värde i respektive listruta. Sökning via dessa två listrutor kan kombineras.

Sökning på Enhet/skola och Klass i kombination är möjlig genom att välja önskat värde i respektive listruta eller eller bara genom att söka på Enhet/skola

Sökfälten för födelsedatum, för- och efternamn samt låntagarorganisation kan kombineras (se också stycken här ovan). De övriga fälten kan endast användas ett i taget. Om du till exempel börjar skriva in ett personnummer så kommer de övriga fälten att släckas och inte vara möjliga att använda.

När du har angett dina sökbegrepp utför du sökningen genom att trycka Retur eller klicka på Sök.... Om du vill börja om med din sökning kan du klicka på funktionstangenten F7 eller på knappen Rensa för att tömma sökfälten.

Om fönstret Sök låntagare har öppnats tidigare inom samma inloggning så visas en knapp för Senaste. Knappen är default markerad när fönstret öppnas, och aktiveras med en Enter-tryckning alternativt funktionstangent F6. Klick på denna knapp tar dig till låntagarinformationen för den senast hanterade låntagaren..

Om endast en låntagare uppfyller sökvillkoren öppnas fönstret Låntagarinformation direkt. Om flera låntagare uppfyller sökvillkoren visas istället fönstret Träfflista. I detta fönster markerar du aktuell låntagare och klickar på Välj. Därefter öppnas låntagarinformationen i fliken Allmänt.

Träfflistan kan anpassas så att den endast visar relevanta kolumner och att kolumnerna visas i den ordning du önskar. Läs mera under avsnittet Guide.

Om den aktuella låntagaren i träfflistan inte har en markering i kolumnen K innebär det att låntagaren tillhör en annan kontoorganisation.
Läser mer i avsnittet Skapa låntagarkonto för befintlig låntagare.